Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

piątek, 22 grudnia 2006

IV Niedziela Adwentu – C

Mi 5,1-4

A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto [Pan] wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi. A Ten będzie pokojem. Jeśli Asyria wtargnie do naszego kraju, jeśli stąpać będzie po naszych pałacach, wzbudzimy przeciw niej siedmiu pasterzy i ośmiu książąt ludu.

Hbr 10,5-10

Przeto przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - abym spełniał wolę Twoją, Boże. Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składa się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział: Oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Usuwa jedną [ofiarę], aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

Łk 1,39-45

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.

Błogosławiona jesteś między niewiastami ...

Pełna pokory i prostoty jest posługa Maryi, bezpretensjonalna i naturalnie ludzka. Ona sama jest pełna pokory, bezpretensjonalna i naturalnie ludzka. Może dlatego właśnie tak bardo nas zaskakuje i szokuje Jej osoba? Bóg nie chce od nas nadzwyczajnych ofiar, darów, całopaleń. On obdarzył nas wzajemną życzliwością, serdecznością, dał człowiekowi człowieka, dał mu matkę, dał mu przyjaciół, a jakby tego wszystkiego było mało dał mu jeszcze i swojego Syna, Boga-Człowieka. Maryja umie przyjmować i umie dawać, rozumie, przyjmuje i daje w sposób naturalny i może również dlatego "błogosławiona jest między niewiastami?"

Jej wybranie, chociaż całkowicie darmowe i będące wyrazem Bożej Łaski nie jest przecież bez Jej współpracy Ona z Łaską Bożą umie współpracować w pełni. Ona tę Łaskę Bożą pomnaża swoją współpracą, pokorą, naturalnością. Nie bez przyczyny jest nazywana drugą Ewą. Może taki właśnie był człowiek przed grzechem pierworodnym, naturalnie dobry i uczynny? Ale jest Ona błogosławiona i dlatego, że jest Matką, dlatego, że nosi w sobie błogosławiony Owoc ... Ale będąc Matką, wybraną, wyróżnioną, ubogaconą przez Boga w tak niezwykły sposób nie przestaje być człowiekiem, kobietą czułą i troskliwą, usłużną i życzliwą.

Jakże wiele możemy się od Niej nauczyć, pokory, cierpliwości, serdeczności, życzliwości, ludzkiej prostej i zwyczajnej dobroci ...

Ale komu na tym dzisiaj zależy? Kto się tym dzisiaj przejmuje? Przecież to takie staroświeckie, niemodne a nawet niebezpieczne ... być dobrym! I być może dlatego, my czasami czujemy się zażenowani, zakłopotani dobrocią innych, a i sami wstydzimy się być dobrzy?


IV Niedziela Adwentu – komentarze i modlitwa wiernych za http://www.liturgia.org.pl/

KOMENTARZ NA POCZĄTEK LITURGII
Przeżywając ostatnią Niedzielę Adwentu dostajemy od Boga kolejną szansę nawrócenia i przygotowania się na dzień przyjścia Pana. Liturgia tego dnia bezpośrednio wprowadza nas w temat Bożego Narodzenia ukazując proroctwo Micheasza i spotkanie Maryi z Elżbietą. IV Niedziela Adwentu jest także niedzielą Maryi, która jest błogosławiona między niewiastami, gdyż spełniła wolę Ojca, tak jak Jezus, który przyszedł na ziemię, nie dla składania ofiar i całopaleń, lecz dla wypełniania woli Ojca. Stańmy i my dziś przed ołtarzem Pana nie dla złożenia ofiary na podstawie Prawa, lecz z miłości do Ojca Niebieskiego, wypełniając Jego odwieczną wolę.

KOMENTARZ DO LITURGII SŁOWA
Liturgia Słowa dzisiejszego dnia stawia przed nami obraz Maryi, na widok której poruszyło się dzieciątko w łonie Elżbiety. Maryja, „błogosławiona, która uwierzyła, że spełnią się słowa wypowiedziane przez Pana”, oczekuje dnia narodzenia Władcy Izraela, który wyjdzie z Betlejem, najmniejszego spośród plemion judzkich, o czym zapewnia nas prorok Micheasz

KOMENTARZ NA OFIAROWANIE
„Darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś i nie podobały się Tobie„. Zgodnie ze słowami proroctwa starotestamentalnego nie składajmy na ołtarzu ofiar za nasze grzechy, ufając że Pan je przyjmie, lecz złóżmy na nim nasze serca pełne skruchy i gotowości do wypełniania woli Ojca. A dary chleba i wina przemienione mocą Ducha Świętego uobecnią ofiarę ciała Jezusa Chrystusa, która „uświęca nas, raz na zawsze.”

KOMENTARZ NA ROZESŁANIE
„A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu ” – ufni proroctwu Micheasza oczekujmy w radości błogosławionego dnia narodzin dziecięcia o imieniu Jezus, władcy wszelkiego stworzenia.

MODLITWA POWSZECHNA
1. Chryste, Pasterzu Izraela, błagamy Cię za Pasterza Kościoła N., aby gorliwie przygarniał zagubione owce.

2. Chryste, Pasterzu Izraela, błagamy Cię za mieszkańców Bliskiego Wschodu, aby zaprzestali wojen i konfliktów zbrojnych.

3. Chryste, Pasterzu Izraela, błagamy Cię za Polskę, aby rozwijała się gospodarczo i moralnie.

4. Chryste, Pasterzu Izraela, błagamy Cię za kobiety brzemienne, aby na wzór Twej Matki, z radością oczekiwały błogosławionego dnia rozwiązania.

5. Chryste, Pasterzu Izraela, błagamy Cię za zmarłych, aby w Twoim miłosierdziu zaznali radości wiecznej.

6. Chryste, Pasterzu Izraela, błagamy Cię za uczestników tej najświętszej Ofiary, aby właściwie przygotowali się na dzień Twego przyjścia.

Krzysztof Porosło

http://www.liturgia.org.pl/